indústries contaminants

La contaminació del nostre aire, aigua i sòls per part de la indústria és una realitat que un alt percentatge de la societat ha assumit com una realitat necessària perquè es generi un desenvolupament econòmic. Principalment, les empreses han instaurat aquesta situació i exerceixen pressió sobre els ecologistes amb arguments que simplifiquen les opcions a decidir entre acceptar "cert grau" de contaminació o quedar-se sense fonts de treball.

Aquesta situació està portant a un atac del medi ambient amb substàncies químiques de diferent característiques que provoca morts de treballadors i ciutadans sense que la medicina tingui en molts casos una explicació exacta de les causes d'aquesta. L'augment de la contaminació també té una relació directa amb un augment de determinades malalties com el càncer i altres malalties del sistema reproductor.

Sense cap dubte, la indústria química, és una de les més contaminants i per evitar les seves nefastes conseqüències s'exigeixen per part de les autoritats oficials del govern que estan responsabilitzades del seu control, una sèrie de condicions i normes de seguretat. Des que aquesta indústria va tenir un creixement exponencial, es calcula que s'han produït i disseminat en el medi ambient 100.000 noves substàncies químiques. Això implica que l'ambient natural, ideal per a la vida al Planeta es veu afectat de diferents formes amb aquestes noves substàncies. El més preocupant és que el coneixement de l'impacte d'aquestes substàncies sobre el medi ambient i la salut humana és escàs i, en la majoria dels casos, no existeix.

Però la indústria química no és l'única, sinó que el mateix Registre Estatal de Fonts Contaminants, EPER, que recull les dades proporcionades per les 2159 indústries més contaminants d'Espanya sobre 44 substàncies perilloses, reconeix l'abocament de 1.219.709 tones d'aquests contaminants l'aigua cada any.

Dins de les indústries més contaminants cal destacar algunes que en el seu cicle productiu aporten al medi ambient contaminants persistents, tòxics o radiatius. Per exemple la indústria del clor i les plantes de PVC, es destaca la contaminació amb dioxines i amb mercuri.

Les dioxines són substàncies persistents i amb tendència a bioacumular en tota la cadena alimentària, de manera que la seva concentració augmenta en les baules superiors, on hi ha l'ésser humà. Per aquest motiu i per la seva elevada toxicitat, les dioxines es troben entre el grup de 12 substàncies (dotzena bruta) que el Conveni d'Estocolm sobre Compostos Orgànics Persistents estableix com a prioritàries per ser esborrat.

D'altra banda, està comprovat per nombrosos estudis, que les dioxines té efectes directe sobre la generació del càncer, danys al sistema immunològic, reproductor, endrocrino i nerviós. Aquests danys ja es poden estar produint en algunes zones amb el nivell de contaminació existent.

La metal.lúrgica, la petroliera i la indústria paperera, també són indústries considerades d'alt impacte ambiental i han de ser monitoreada amb plans sistemàtics i diaris per evitar que els productes químics utilitzats en els seus processos industrials s'incorporin al medi ambient en proporcions que afectin la salut humana , la vida animal i el regni vegetal.

foto: Greenpeace

2 comentaris a "indústries contaminants"

  1. guillermo diu:

    indústries contamianantes

  2. alicia diu:

    M'agradaria coneix el les emissions d'una empresa de alcalá de henares